Radhe Radhe Radhe Shyam

E              F#   G  F#  E          D       C  B               D        E
Radhe Radhe Radhe Shyam Govinda Radhe Jai Shree Radhe
A                        G   F# E          D   G          F#  E
Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe

Говинда Радхе Говинда Радхе

E                       F#E   D      F#E   D    G            F#  E    D  B    F#   E
Govinda Radhe Go – vinda Ra – dhe Govinda Go-vin-da Go-pala Radhe
B                            AG F#  E  F#           G            F#  E    D  B   F#   E
Govinda Madhava Go-vin-da Keshava Govinda Go-vin-da Go-pala Radhe

Шри Рам Джей Рам Джей Джей Рам Сита Рам Сита Рам

F#                              E                   G                   F# E D
Shree Ram Jay Ram Jay Jay Ram Shree Ram Jay  Ram Jay Jay Ram
A                        G  F#E                            F# G                F#  E D
Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita  Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram

Шивая Парамешварая

D           A   D  E        F   E D   A     D   E     F     E  D  A   D      E F
Shivaya Pa-ra-mesh-va-ra-ya Sha-shi She-kha-ra-ya Na-mah Om
F                       E       F     E  D   A    D  E     F  E   D   A   E      E D
Bhavaya Guna-sham-bha-va-ya Shi-va Tan-da-va-ya Na-mah Om
A                 G  A       A# A  G  A     G   A     A#   A  G  A          A F
Shivaya Pa-ra-mesh-va-ra-ya Sha-shi She-kha-ra-ya Namah Om
F                       E       F     E  D   A    D  E     F  E   D   A   E      E D
Bhavaya Guna-sham-bha-va-ya Shi-va Tan-da-va-ya Na-mah Om