Рамана Махариши

Шри Рамана Махариши се ражда на 30 декември 1879. Рожденото му име е Венкатараман. Ражда се в религиозно Брахминско семеиство и посещава мисионерско училище, където научава малко английски. Напускане на дома На 29 август 1896, Венкатараман напуска дома си в … Continue reading

Шивая Парамешварая

D           A   D  E        F   E D   A     D   E     F     E  D  A   D      E F
Shivaya Pa-ra-mesh-va-ra-ya Sha-shi She-kha-ra-ya Na-mah Om
F                       E       F     E  D   A    D  E     F  E   D   A   E      E D
Bhavaya Guna-sham-bha-va-ya Shi-va Tan-da-va-ya Na-mah Om
A                 G  A       A# A  G  A     G   A     A#   A  G  A          A F
Shivaya Pa-ra-mesh-va-ra-ya Sha-shi She-kha-ra-ya Namah Om
F                       E       F     E  D   A    D  E     F  E   D   A   E      E D
Bhavaya Guna-sham-bha-va-ya Shi-va Tan-da-va-ya Na-mah Om

Джая Сита Рам Джая Хануман

C      D#F G               G#   A#G# G
Jaya Si-ta Ram Jaya Jaya Si-ta  Ram
F      G  F  D#    D     D#D C G
Jaya Si-ta Ram Jaya Si-ta Ram
F      G  F D#     D     D#D C
Jaya Si-ta Ram Jaya Si-ta Ram
C      D# F  G               G#    A# G# G
Jaya Ha-nu-man Jaya Jaya Ha-nu-man
F      G   F   D#    D      D# D  C G
Jaya Ha-nu-man Jaya Ha-nu-man
F      G   F   D#    D      D# D  C
Jaya Ha-nu-man Jaya Ha-nu-man

Шива Шива Шамбхо Шанкара

D                       E  DC  D       E   F
Shiva Shiva Sham-bho Shan-ka-ra
G                    F   E   C   D  F   ED
Hara Hara Ha-ra Ma-ha-de-va-ya
DA               A#   A  G                 A   G
Ganga Jata Dha-ra Gauri Mano Ha-ra
F              E D  E  F    E       D
Parthi Pu-ri Pa-ra-me-shvara

Случки от живота на Хазрат Инаят Кхан

Това са няколко случки от живота на суфи учителя Хазрат Инаят Кхан Държавен служител попитал Муршид, „Ти какво правиш в западния свят?“ Муршид отговорил, „Работя.“ Той отново попитал, „Работиш за какво, за пари?“ Муршид казал, „Не, работя за Бог.“ „Материално … Continue reading

Джей Амбе Джагадамбе

D               C  D   CD   A
Jai Ambe  Ja-ga-dam-be
F              ED C D
Mata Bha-va-ni Jai Ambe
D             F  G      A              A#A
Durga Ti-na-shini Durga Jai Jai
G     F   G  A   G  F   E D
Kala Vi-na-shi-ni Ka-li Jai Jai
E                 DE    F            GF
Uma Rama Brah-mani Jai Jai
E      D C         D  E  D
Radha Rukha-mi-ni Sita Jai Jai

Сита Рам Радхе Шям

D CD  G      D    CD  G
Si-ta    Ram Ra-dhe  Shyam
D CD G              F    D#D
Si-ta   Ram Bolo Ra-dhe  Shyam
A     A#    A   G  F   A     G
Sita Ram Bo-lo Ra-dhe Shyam